classiera loader

حریم مربوط به محافظت مالکیت معنوی

Irexporters.com به حقوق مالکیت معنوی دیگران احترام میگذارد و ما انتظار داریم که کاربرانمان هم همین کار را انجام دهند. یک رویه ای را ایجاد کرده ایم تا همکاری بین Irexporters.com و طرف های متضرر شده را در حفاظت از حقوق مالکیت معنویشان تسهیل کنیم .
Irexporters.com کارشناس حقوق مالکیت معنوی شما نیست، و ما نمیتوانیم تشخیص دهیم که کاربران پرتال B2B ما-که روزانه هزاران محصول و پیشنهاد را بر روی Irexporters.com درج میکنند – حق فروش کالاهایی را که پیشنهاد میدهند،داشته باشند. ما از همکاری شما در تشخیص فهرست نویسی که در ظاهر به نظر نمی رسد که حقوق شما را پایمال میکند ولی شما اعتقاد دارید که قانون شکنی می کنند ،سپاسگزاریم.
همچنین Irexporters.com یک میانجی یا قاضی حل اختلاف درباره حقوق مالکیت معنوی نیست. با معدوم کردن یک فهرست نویسی ، به عنوان مساله یی محتاطانه، Irexporters.com یک ادعای قانون شکنی را تصدیق نمیکند .همچنین در آن مواردی که Irexporters.com از اینکه یک فهرست نویسی را معدوم کند خودداری نمی کند .Irexporters.com درحال تشخیص دادن فهرست نویسی است که قانون شکنی نمی کند، نه اینکه Irexporters.com قصد دارد فروش کالاها را در چنین مواردی تصدیق کند.
با تسلیم یک گزارش از اتهام قانون شکنی به Irexporters.com و درخواست از Irexporters.com برای معدوم کردن یک فهرست نویسی ، شما موافقید تا Irexporters.com  را در برابر همه ادعاها یا آسیب های مربوط به فهرست نویسی مدعی علیه و  موارد ناشی از حذف آن بیمه کنید.
روال گزارش کردن یک اتهام قانون شکنی به Irexporters.com :
در صورتیکه شما اعتقاد دارید که یک فهرست نویسی مربوط به Irexporters.com حق نشر ، نام تجاری ، حق انحصاری یاسایر حقوق مالکیت معنوی شما را زیر پا گذاشته است شما میتوانید فرم ما را دانلود کرده و کامل کنید و به دپارتمان حمایت ما به شماره  +982189783140  فکس کنید.
به محض دریافت فرم تقاضای شماف سریعا شکایت شما را ارزیابی میکنیم ویک اطلاعیه به طرف متهم شده میفرستیم و آنها باید در چارچوب زمانی مقرر شده پاسخ دهند . این اطلاعیه شامل اطلاعات تماس شما میشود طوریکه طرف متهم شده بتواند با شما مستقیما به همراه فرصتی برای پاسخگویی تماس بگیرد.
اگر طرف متهم شده در چارچوب زمانی مقرر شده پاسخ ندهد یا نتواند مدرک مستند دال بر حقشان برای فروش کالاهای فهرست شده ارائه کند ، ما سریعا فهرست نویسی مورد بحث را معدوم میکنیم.
در صورتیکه طرف متهم شده به شکایت اعتراض کند آنها میتوانند یک اطلاعیه متقابل مناسب را برای این ادعا اقامه کنند. برای انجام اقدامات بیشتر شما نیاز دارید تا اطلاعیه ای به عنوان پاسخ تسلیم کنید که پرونده ای بر علیه طرف متهم شده در یک دادگاه رسیدگی شایسته برای تجاوز به حقوق مالکیت معنوی شما تشکیل شود.
شرکت مانی فن خاورمیانه

www.irexporters.com